Dziś imieniny: Waleriana Wilgiusza Jutro: Leslawa Zdzislawa

STATUT STOWARZYSZENIA
„ZMW”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „ZMW” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2
Siedzibą stowarzyszenia jest Przybyszewo. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem gminy Święciechowa.

§3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturowego, gospodarczego rozwoju wsi Przybyszewo, Lasocice i Ogrody, Gminy Święciechowa oraz Powiatu Leszczyńskiego, ich promocja oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności działalności w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Działalności charytatywnej;
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. Ochrony i promocji zdrowia,
7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. Działalności wspomagającej rozwój techniki;
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. Turystyki i krajoznawstwa;
17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających;
18. Rozwój demokracji;
19. Ratownictwa i ochrony ludności;
20. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21. Promocji i organizacji wolontariatu;
22. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych;
25. Integracji mieszkańców wsi;
26. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
27. Promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
28. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
29. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i krzewienia historii;
30. Wspieranie rozwoju inicjatyw społeczności lokalnej;


§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi w gminie Święciechowa i powiecie Leszczyńskim;
2. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno- sportowych w tym rajdów rowerowych, festynów, turniejów, koncertów;
3. Promocję działalności dziecięcej i młodzieżowej;
4. Organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz działalności Stowarzyszenia;
5. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcje, wystawy, wernisaże, pokazy, odczyty;
6. Upowszechnianie sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku w szczególności dla dzieci i młodzieży;
7. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym w szczególności kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
8. Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
9. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;
10. Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony środowiska oraz ochrony zasobów kulturowych;
11. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z misją;
12. Organizowanie konkursów grantowych na rzecz społeczności lokalnej oraz innych organizacji pozarządowych;
13. Współpracę z władzami samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz innymi podmiotami życia publicznego;
14. Opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych;
15. Organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, obozy;
16. Organizowanie szkoleń dla członków stowarzyszenia i wolontariuszy.

§10
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego działalność statutową.

§11
Działalność Stowarzyszenia określona w §9 może być prowadzona zarówno jako działalność odpłatna, jak i nieodpłatna.


Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

§14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, w tym również obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkami Stowarzyszenia, przy czym nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 1/3 osób wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek.

§19

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§21

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
ii. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
iii. z powodu nie płacenia składek za okres 10 miesięcy;
iv. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku złożenia odwołania w terminie, członkostwo ustaje z chwilą negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§24

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.

§25

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§26

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§27

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie budżetu;
7. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§30

1. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, sekretarza oraz skarbnika.
2. Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy siebie.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady i warunki zatrudnienia członków Zarządu Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§32

Do reprezentacji Stowarzyszenia, w wszystkich sprawach w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§33

Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

§34

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie wewnętrznej działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności działalności Zarządu;
b. składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§35

1. W przypadkach określonych w § 34 ust. 3 lit. c) Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie;
b. Darowizny, spadki, zapisy;
c. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz pożytki z majątku Stowarzyszenia;
d. Dotacje, subwencje i środki pomocowe;
e. Ofiarność publiczna;
f. sponsoring, czyli umowy o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięć w zamian za promocję sponsora.

§37

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w kasetce przechowywanej u Skarbnika Stowarzyszenia.

§38

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa księgowana jest odrębnie, zgodnie z właściwymi przepisami.

§39

Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§40

Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.

§41

Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§44

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 


Nowe brzmienie statutu uchwalone podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZMW w dniu 20.05.2019 roku.