Dziś imieniny: Rafala Felicji Franciszska Jutro: Pawla Milosza

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturowego, gospodarczego rozwoju wsi Przybyszewo, Lasocice i Ogrody, Gminy Święciechowa oraz Powiatu Leszczyńskiego, ich promocja oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności działalności w zakresie:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Działalności charytatywnej;
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • Ochrony i promocji zdrowia,
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Działalności wspomagającej rozwój techniki;
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Turystyki i krajoznawstwa;
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających;
 • Rozwój demokracji;
 • Ratownictwa i ochrony ludności;
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promocji i organizacji wolontariatu;
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych;
 • Integracji mieszkańców wsi;
 • Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
 • Promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
 • Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i krzewienia historii;
 • Wspieranie rozwoju inicjatyw społeczności lokalnej;